>

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos lygių galimybių politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato lygių galimybių principų įgyvendinimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje (toliau – LVAT) nuostatas bei vykdymo priežiūros tvarką.

2. Šio Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti, kad LVAT priimant į pareigas valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau visi kartu – darbuotojai), darbo ir tarnybos santykių galiojimo bei jų nutraukimo metu būtų laikomasi lygių galimybių principo ir draudimo varžyti darbuotojų teises arba teikti jiems privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ir kitais pagrindais.

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir aiškinamos Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

II SKYRIUS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

4. Visiems siekiantiems įsidarbinti LVAT asmenims privalo būti taikomi vienodi atrankos kriterijai pagal konkrečiam darbui nustatytus reikalavimus ir vienodos sąlygos priimant į konkrečias pareigas, vertinant tik asmens išsilavinimą, darbines kvalifikacijas, patirtį, įgūdžius, sugebėjimus, dalykines ir asmenines savybes ir kriterijus konkrečiam darbui operatyviai ir kokybiškai atlikti, bet neatsižvelgiant į jo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus. Informacija apie priėmimą į laisvas pareigas privalo būti prieinama visiems ir skelbiama LVAT interneto svetainėje.

5. Privaloma sudaryti galimybes neįgaliesiems gauti darbą LVAT, dirbti, siekti karjeros arba mokytis, pritaikant patalpas neįgaliųjų reikmėms ir aprūpinant juos tinkamomis priemonėmis, jeigu dėl šių priemonių nebus neproporcingai apsunkinamos LVAT pareigos.

6. Visiems LVAT darbuotojams pagal teisės aktų reikalavimus turi būti sudarytos vienodos darbo sąlygos, vienodos galimybės kelti kvalifikaciją ir mokytis, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, gauti atlyginimą, priedus, priemokas ar premijas, gauti atostogas ir lengvatas, neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, pilietybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją ar kitus pagrindus.

7. LVAT privaloma užtikrinti, kad už tokį patį ir lygiavertį darbą būtų mokamas vienodas darboužmokestis, o nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams būtų vadovaujamasi objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų; lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.

8. LVAT privaloma užtikrinti, kad metiniai darbuotojų veiklos vertinimai būtų atliekami taikant vienodus kriterijus visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jokias kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais.

9. Esant bet kokiems tarnybos (darbo) santykiams, LVAT draudžiama tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis: priekabiavimas, seksualinis priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ar kitais įstatymuose nustatytais pagrindais.

10. Visiems LVAT darbuotojams taikomi vienodi teisės aktuose nustatyti atleidimo iš pareigų pagrindai ir kriterijai, nediskriminuojant pagal lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją, ketinimo turėti vaiką (vaikų) ar kitus įstatymuose numatytus pagrindus ar kitas aplinkybes, kurios nėra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, darbo pareigų vykdymu, profesiniais pasiekimais ar asmeniniais darbo rezultatais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai susiję su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytų garantijų taikymu darbuotojui.

11. Darbuotojai ar kandidatai į laisvas darbo vietas, manantys, kad buvo pažeistos jų lygios galimybės ar jie yra diskriminuojami, gali kreiptis į LVAT vadovybę. Gavus skundą (pranešimą, pareiškimą) dėl galimo lygių galimybių pažeidimo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro sprendimu sudaroma komisija aplinkybėms ištirti. Komisija, ištyrusi aplinkybes, surašo motyvuotą išvadą, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, ir ją pateikia Lietuvos vyriausiajam archyvarui. Jeigu komisija, ištyrusi aplinkybes, nustato, kad buvo pažeistos asmens lygios galimybės ar asmuo buvo diskriminuojamas ir LVAT neturi galimybių išspręsti šio ginčo pagal savo kompetenciją, skundas (pranešimas, pareiškimas) perduodamas tirti lygių galimybių kontrolieriui.

12. Darbuotojai ar kandidatai į laisvas darbo vietas, manantys, kad buvo pažeistos jų lygios galimybės ar jie yra diskriminuojami, turi teisę Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo nustatyta tvarka patys kreiptis į lygių galimybių kontrolierių. Kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių neapriboja galimybės ginti savo teises teisme.

13. Galimo lygių galimybių pažeidimo ar diskriminacijos tyrimo metu LVAT privalo bendradarbiauti su tyrimą atliekančiomis institucijomis, teikti visą turimą informaciją, kuri yra reikšminga galimam pažeidimui ištirti, ir užtikrinti, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos, liudijantis ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių įstaigoje.

14. Bet koks persekiojimas ar priešiškas elgesys prieš darbuotoją ar pretendentą į pareigas, pateikusį skundą dėl diskriminacijos ar kitų jo lygių galimybių pažeidimo, dalyvaujančius byloje dėl diskriminacijos, jų atstovus ar asmenis, liudijančius ir teikiančius paaiškinimus dėl diskriminacijos, yra draudžiamas ir laikomas darbo pareigų pažeidimu ar tarnybiniu nusižengimu, už kurį gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

15. Esant poreikiui LVAT gali būti organizuojami darbuotojų mokymai, kurių metu darbuotojai būtų supažindinti su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje, su diskriminacijos tiesiogine ir netiesiogine prigimtimi, sąlygomis jai atsirasti ir priemonėmis, padedančiomis jos išvengti, įgytų žinių apie diskriminacijos ir išankstinių nuostatų, susijusių su lytimi, rase, tautybe, kalba, kilme, socialine padėtimi, tikėjimu, įsitikinimais ar pažiūromis, amžiumi, lytine orientacija, negalia, etnine priklausomybe, religija, ketinimu turėti vaiką (vaikų) ir kitais įstatymų numatytais pagrindais, paplitimą ir kenksmingumą.

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Pasikeitus šios politikos reguliavimo srities imperatyviems teisės aktams, šis Tvarkos aprašas turi būti peržiūrėtas ir atnaujintas.

17. Visi LVAT darbuotojai turi laikytis šiame Tvarkos apraše nustatytų įpareigojimų bei atlikdami pavestas funkcijas vadovautis lygių galimybių politikos principais.

18. LVAT darbuotojai su šiuo Tvarkos aprašu supažindinami LVAT dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

Atnaujinimo data: 2023-12-05