>

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos (toliau – Tarnyba) darbo tvarką.

2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1786, kitais norminiais teisės aktais ir atsižvelgiant į Pavyzdinį ministerijų darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 12 d. nutarimu Nr. 1002 „Dėl Pavyzdinio ministerijų darbo reglamento patvirtinimo“.

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Tarnybos nuostatais, kitais norminiais teisės aktais ir šiuo Reglamentu.

4. Tarnyba savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.

5. Tarnybai kitose valstybės institucijose ar įstaigose atstovauja Lietuvos vyriausiasis archyvaras arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai).

II SKYRIUS

TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

6. Tarnybai vadovauja Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Lietuvos vyriausiasis archyvaras koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos administracijos padalinių – skyrių (toliau – administracijos padaliniai) ir valstybės archyvų veiklą per jų vadovus, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.

7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro laikinai nesant, jo funkcijas atlieka jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

8. Tarnybos administracijos padaliniams vadovauja jų vadovai – skyrių vedėjai (toliau – padalinių vadovai). Administracijos padalinio vadovo nesant, jo funkcijas atlieka Lietuvos vyriausiojo archyvaro paskirtas valstybės tarnautojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

9. Tarnybos administracijos padaliniai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintais skyriaus nuostatais, administracijos padalinių vadovai ir kiti valstybės tarnautojai bei darbuotojai – pareigybių aprašymais.

10. Tarnybos einamieji veiklos klausimai aptariami Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir administracijos padalinių vadovų pasitarimuose, kuriuose Lietuvos vyriausiojo archyvaro nurodymu gali dalyvauti ir kiti Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai. 

11. Sprendžiamoms problemoms nagrinėti, teisės aktų projektams (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų projektus) rengti Tarnyboje gali būti sudaromos ir kitos patariamosios komisijos ar darbo grupės. Patariamųjų komisijų ar darbo grupių personalinę sudėtį ir, jei reikia, jų darbo reglamentus įsakymu tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

12. Tarnyba rengia teisės aktų (išskyrus įstatymų, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimų) projektus ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo valstybiniu administravimu. Teisės aktai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu (toliau – Teisėkūros pagrindų įstatymas), Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo bendruosius reikalavimus.

13. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, atlikdamas teisės aktuose nustatytas funkcijas, priima ir pasirašo įsakymus. Prireikus Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitų institucijų vadovais, jei tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai.

14. Su Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai supažindinami Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

15. Su Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais, kuriuos privalo vykdyti, valstybės archyvai supažindinami Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

16. Lietuvos vyriausiojo archyvaro leidžiami norminiai teisės aktai – įsakymai, turi būti suderinti Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka.Teisės aktų projektai išvadoms iš suinteresuotų institucijų gauti teikiami per Teisės aktų informacinę sistemą (toliau – TAIS).

17. Norminių teisės aktų projektai skelbiami Tarnybos interneto svetainėje Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

18. Išvadas ar pastabas ir siūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu rengia Tarnybos administracijos padaliniai pagal kompetenciją. Tais atvejais, kai teisės akto projektą įvertinti pavedama keliems administracijos padaliniams, kiekvienas padalinys rengia išvadą pagal savo kompetenciją, o jas, parengdamas raštą, apibendrina administracijos padalinio, kuris rezoliucijoje nurodytas pirmasis, valstybės tarnautojas.

19. Išvados dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų pateikiamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, o kai pateikiami didelės apimties (10 ar daugiau puslapių) teisės aktų projektai, – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Projektus teikiančios institucijos ar įstaigos gali motyvuotai prašyti pateikti išvadas dėl teisės aktų projektų skubos tvarka. Tokiu atveju tai nurodoma Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliucijoje. Atsakingas valstybės tarnautojas privalo pateikti išvadas dėl teisės aktų projektų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Jei nustatoma, kad išvada nebus parengta per nustatytą terminą, už jos parengimą atsakingas Tarnybos administracinio padalinio vadovas iš anksto informuoja pavedimą davusį asmenį, nurodydamas priežastį, kodėl nebus spėta laiku parengti išvadą. Pavedimą davęs asmuo priima sprendimą dėl termino pratęsimo. Tarnyba elektroniniu paštu informuoja projektą derinti pateikusią instituciją, kad išvada nebus laiku pateikta.

20. Valstybės institucijų ar įstaigų Tarnybai derinti (vizuoti) pateiktus teisės aktų projektus Lietuvos vyriausiasis archyvaras derina (vizuoja) tik po to, kai juos pakartotinai peržiūri išvadas dėl šių teisės aktų projektų rengę valstybės tarnautojai.

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ RENGIMAS, VIZAVIMAS IR PASIRAŠYMAS

21. Nustatytąja tvarka parengtus ir Lietuvos vyriausiajam archyvarui teikiamus pasirašyti įsakymus Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja už projektų parengimą atsakingi valstybės tarnautojai ir pagal kompetenciją administracijos padalinių vadovai.

22. Siunčiamus dokumentus Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis vizuoja jų rengėjai ir pagal kompetenciją administracijos padalinių vadovai.

23. Parengtus dokumentus, siunčiamus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kitų valstybių institucijoms ir įstaigoms ar jų vadovams, atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo narių paklausimus, kitus jam priskirtus pasirašyti dokumentus pasirašo Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

24. Administracijos padalinių vadovai, suderinę su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru, gali pasirašyti informacinio pobūdžio raštus, siunčiamus valstybės archyvams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, privatiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

25. Kitus dokumentus (aktus, pažymas ir kt.), parengtus vykdant nustatytas funkcijas, pasirašo jų rengėjai.

26. Oficialieji elektroniniai dokumentai (komandiruočių ataskaitos, patikrinimo pažymos ar kita) pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Trumpai saugomi ir neperduodami kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims Tarnybos veiklos oficialieji elektroniniai dokumentaigali būti pasirašomi pažangiuoju elektroniniu parašu.

27. Darbuotojų prašymai ar tarnybinio pobūdžio pranešimai, kurių rengimas nėra nustatytas norminiais teisės aktais, teikiami Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis. Šiuo atveju kiekvieno Tarnybos dokumentų valdymo sistemos naudotojo prisijungimo slaptažodis yra laikomas tinkama darbuotojo identifikavimo priemone. Darbuotojo teikiamos informacijos patvirtinimas, rezoliucijų rašymas, perdavimas susipažinti ar kiti reikalingi atlikti veiksmai atliekami Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

V SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, MINISTRO PIRMININKO, KULTŪROS MINISTRO PAVEDIMŲ VYKDYMAS IR KONTROLĖ

28. Lietuvos vyriausiasis archyvaras užtikrina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko, kultūros ministro pavedimai būtų tinkamai ir laiku įvykdyti.

29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio, kultūros ministro pavedimus vykdyti savo rezoliucija nurodo Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio, kultūros ministro (išskyrus pavedimus parengti atitinkamą norminio teisės akto projektą) pavedimai turi būti įvykdomi per 10 darbo dienų nuo jų gavimo ir užregistravimo Tarnyboje dienos, jei pavedime nenurodytas konkretus įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo norminio teisės akto projektą turi būti įvykdyti per 4 mėnesius nuo jų užregistravimo dienos, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar Ministrui Pirmininkui pavedus – Ministro Pirmininko kanclerio, kultūros ministro pavedimo kelių institucijų kompetencijai priklausančiais klausimais vykdymą organizuoja Tarnyba, jei ji pavedime nurodyta pirmoji.

Jei pavedime Tarnyba nurodytas ne pirmoji, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuriam pavesta vykdyti pavedimą, per 5 darbo dienas nuo pavedimo užregistravimo Tarnyboje dienos turi parengti atitinkamus siūlymus institucijai ar įstaigai, kuri pavedime nurodyta pirmoji.

VI SKYRIUS

TARNYBOS VIDAUS PAVEDIMAI

32. Tarnyboje pavedimus duoti turi teisę:

32.1. Lietuvos vyriausiasis archyvaras – tiesiogiai Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, valstybės archyvų direktoriams;

32.2. administracijos padalinių vadovai – administracijos padalinio valstybės tarnautojams ir darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

33. Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimai gali būti duodami įsakymų, rašytinių pavedimų, rezoliucijų Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje ar žodine forma.

34. Administracijos padalinių vadovai Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliucijoje jiems nurodytą užduotį gali pavesti vykdyti administracijos padalinio konkretiems valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Kai užduotį turi vykdyti keli vykdytojai, atsakingas yra pirmasis vykdytojas. Už pavedimo įvykdymą laiku yra atsakingi visi vykdytojai.

35. Pavedimas (išskyrus pavedimą parengti atitinkamo norminio teisės akto projektą) turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jei pavedime nenurodytas konkretus pavedimo įvykdymo laikas. Pavedimai parengti atitinkamo norminio teisės akto projektą turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 4 mėnesius, jei pavedime, įstatyme ar kitame teisės akte, kurio pagrindu duodamas pavedimas, nenurodytas konkretus įvykdymo laikas.

36. Jei dėl objektyvių priežasčių būtina pratęsti terminą, per kurį turi būti įvykdytas pavedimas, Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje gali būti prašoma atidėti vykdymo terminą arba rašomas tarnybinis pranešimas, kuriame motyvuotai paaiškinama, dėl kokių priežasčių pavedimas nebuvo įvykdytas per nustatytą laiką. Informacija apie Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimų vykdymo terminą yra prieinama Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje.

VII SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

37. Tarnybos veiklos dokumentai tvarkomi, įtraukiami į apskaitą ir saugomi teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nustatyta tvarka.

38. Tarnyboje parengti ir su jos veikla susiję gauti dokumentai (išskyrus dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos) nustatytąja tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje.

39. Dokumentus, kuriuose yra valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, teisės aktų nustatyta tvarka tvarko ir įtraukia į apskaitą už įslaptintos informacijos administravimą atsakingi valstybės tarnautojai, paskirti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu. Šie dokumentai registruojami ir apskaitomi vadovaujantis valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą reguliuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.

40. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų elektroninio pašto adresais gauti elektroniniai dokumentai ir dokumentų skaitmeninės kopijos turi būti užregistruoti nustatytąja tvarka.

41. Dokumentų rezoliucijos, vizos, supažinimo žymos įforminamos ir pavedimai perduodami vykdytojams Tarnybos dokumentų valdymo sistemoje.

42. Dokumentai, kurių užduotys įvykdytos, priskiriami byloms pagal dokumentacijos planą.

43. Dokumentacijos planą (prireikus  jo papildymų sąrašą), dokumentų registrų sąrašą rengia ir teikia tvirtinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įgaliotas valstybės tarnautojas ar darbuotojas.

44. Už administracijos padaliniuose sudaromų bylų tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo užbaigtų bylų apskaitai tvarkyti atsako administracijos padalinio valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atsakingi už tų bylų sudarymą pagal dokumentacijos planą.

45. Nustatytąja tvarka sutvarkytos ilgai ar nuolat saugotinos popierinės bylos pagal dokumentų perdavimo aktą perduodamos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris toliau jas tvarko, perduoda toliau saugoti ar naikina teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Trumpai saugomos popierinės bylos saugomos administracijos padaliniuose iki jų saugojimo termino pabaigos arba praėjus dvejiems metams nuo jų užbaigimo pagal bylų perėmimo aktą perduodamos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, atsakingam už užbaigtų bylų apskaitą, kuris jas naikina teisės aktų nustatyta tvarka. Šis reikalavimas nėra taikomas trumpai saugomoms elektroninėms byloms, kurios saugomos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

VIII SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ IR SUSITARIMŲ RENGIMAS IR SUDARYMAS, EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMAS

47. Tarnyba pagal savo kompetenciją palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus, įgyvendina tarptautinius projektus, gali sudaryti tarptautinius susitarimus su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis, jei šiuose susitarimuose nėra teisiškai privalomų įpareigojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms ir Vyriausybės įstaigoms.

48. Tarptautiniai susitarimai rengiami ir sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymu ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

49. Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu tarptautinių sutarčių ir susitarimų projektus pagal savo kompetenciją rengia konkretūs valstybės tarnautojai arba Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu sudaryta darbo grupė.

50. Europos Sąjungos reikalus Tarnyboje koordinuoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro paskirtas valstybės tarnautojas.

51. Lietuvos Respublikos pozicija dėl Europos Sąjungos institucijų teisės aktų projektų Tarnybos kompetencijos klausimais rengiama, taip pat Europos Sąjungos teisės perkėlimas į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“, nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ OFICIALIŲ ASMENŲ, TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ IR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ IR KITŲ SVEČIŲ PRIĖMIMAS

52. Užsienio valstybių oficialių asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų ir kitų svečių susitikimus Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimu organizuoja administracijos padaliniai ar valstybės tarnautojai ar darbuotojai.

53. Susitikimo darbotvarkė ir kita susijusi medžiaga Lietuvos vyriausiajam archyvarui pateikiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas.

54. Apie numatomus Lietuvos vyriausiojo archyvaro susitikimus su užsienio, tarptautinių institucijų ir organizacijų oficialiais svečiais teisės aktų nustatyta tvarka informuojama Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

55. Svečių priėmimo išlaidos padengiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

56. Oficialią informaciją apie Tarnybos veiklą žiniasklaidai ir visuomenei teikia Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

57. Lietuvos vyriausiasis archyvaras gali įpareigoti konkrečius Tarnybos valstybės tarnautojus parengti žiniasklaidai teikiamų pranešimų apie svarbiausius Tarnybos vadovybės susitikimus, kitus su Tarnybos kompetencija susijusius aktualius klausimus projektus.

Visi žiniasklaidai ir (ar) visuomenei teikiami pranešimai turi būti peržiūrimi kalbos specialisto.

58. Informacija apie Tarnybos veiklą vykdant teisės aktų pavestas funkcijas teikiama Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

XI SKYRIUS

ASMENŲ APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

59. Asmenys Tarnyboje aptarnaujami, jų prašymai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Už informacijos teikimą asmenims ryšio priemonėmis ar jiems apsilankius Tarnyboje ir aptarnavimą taikant vieno langelio principą atsako valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.

XII SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

61. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei valstybės archyvų direktorių išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus, vadovaujantis Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, sprendžia Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

62. Lietuvos vyriausiąjį archyvarą į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka siunčia Ministras Pirmininkas.

63. Lietuvos vyriausiasis archyvaras, numatydamas savo oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes, ne vėliau kaip prieš savaitę (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus) informuoja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie išvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus, šių susitikimų tikslus.

64. Valstybės archyvų direktoriai bei Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, numatantys vykti į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje arba į tarnybinę komandiruotę į užsienį, Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti komandiruotės prašymą. Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė vienai dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje, komandiruotės prašyme privaloma nurodyti komandiruotės datą, tikslą ir vietovę. Jei į komandiruotę vykstama komandiruotojo asmens transporto priemone, nurodoma transporto priemonės markė, modelis, valstybinis numeris, jei tarnybine transporto priemone – tarnybinės transporto priemonės valstybinis numeris ir ją vairuosiantis asmuo.

Tais atvejais, kai numatoma tarnybinė komandiruotė Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip vienai dienai arba tarnybinė komandiruotė į užsienį, komandiruotės prašyme, be šių duomenų, taip pat privaloma nurodyti komandiruotės trukmę, numatomas išlaidas (renginio dalyvio mokestis, gyvenamojo ploto nuomos, transporto, draudimo ir kitos išlaidos), komandiruotės avanso poreikį, komandiruojamo asmens funkcijas laikinai atliksiančio asmens (kai toks turi būti) vardą, pavardę ir pareigas, kitą reikalingą informaciją.

Jei į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, komandiruotės prašymą pateikia komandiruotės iniciatorius.

65. Valstybės archyvų direktorių bei Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų siuntimas į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje (įskaitant siuntimą į tarnybinę komandiruotę vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje) arba į užsienį įforminamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliucija, patvirtinančia, jog komandiruotės prašymas suderintas. Komandiruotės prašymai, įforminus Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliuciją, Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

66. Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų Lietuvos vyriausiajam archyvarui teikiami komandiruotės prašymai Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis turi būti vizuoti Veiklos administravimo ir finansų skyriaus darbuotojo, vykdančio finansų kontrolę.

Valstybės archyvų direktoriai išlaidų, susijusių su jų tarnybinėmis komandiruotėmis, apmokėjimo klausimą suderina su archyvo darbuotoju, vykdančiu finansų kontrolę.

Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai bei valstybės archyvų direktoriai, grįžę iš tarnybinės komandiruotės, darbuotojui, vykdančiam finansų kontrolę, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi pateikti avanso apyskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotės metu patirtas faktines išlaidas bei grąžinti nepanaudotą avanso likutį, jei avansas buvo išmokėtas. Išlaidos apmokamos tik tais atvejais, kai pateikiami jas įrodantys dokumentai.

67. Už komandiruotėje dirbtą darbą poilsio arba švenčių dienomis bei už kelionės laiką ne darbo valandomisvalstybės archyvo direktoriaus, Tarnybos valstybės tarnautojo ar darbuotojo rašytiniu prašymu kompensuojama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

68. Valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, grįžę iš tarnybinių komandiruočių užsienyje ir Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus kai į komandiruotę vykstama vienai darbo dienai Lietuvos Respublikos teritorijoje), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Lietuvos vyriausiajam archyvarui turi pateikti rašytinę atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą. Komandiruotės ataskaitos išvadų ir pasiūlymų skiltyje turi būti aiškiai atskleista kelionės nauda, pateikti argumentai dėl tolesnio bendradarbiavimo ir pan.

Kai į tarnybinę komandiruotę vyksta keli Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, gali būti rengiama bendra atlikto darbo ar užduoties įvykdymo ataskaita, kurią pasirašo komandiruotės iniciatorius.

XIII SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMAS

69. Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei valstybės archyvų direktoriams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintus atostogų grafikus.

Mokymosi ar kūrybinės atostogos Tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei valstybės archyvų direktoriams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos jų ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro susitarimu.

Lietuvos vyriausiajam archyvarui atostogas Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo nustatyta tvarka suteikia Ministras Pirmininkas.

70. Valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos administracijos padalinių vadovai kasmet iki kovo 15 d. atsakingam Tarnybos darbuotojui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie planuojamą atostogų laiką, nurodydami jų funkcijas atliksiančius tarnautojus. Tarnybos administracijos padalinių vadovai pateikia informaciją ir apie jų vadovaujamo administracijos padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką.

Valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, atostogų kvalifikacijai tobulinti ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų laiką.

Tarnybos administracijos padalinių vadovai turi planuoti ir užtikrinti, kad jų vadovaujamų administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams duoti pavedimai jų atostogų metu būtų perduoti vykdyti kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

71.Surinkta informacija apie valstybės archyvų direktorių ir Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų planuojamą atostogų laiką teikiama Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui, kuris parengia atostogų grafikų projektus ir pateikia juos tvirtinti Lietuvos vyriausiajam archyvarui iki kovo 31 d.

Valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai su patvirtintu kasmetinių atostogų grafiku supažindinami Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

72. Valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dėl svarbių priežasčių negalintys eiti kasmetinių atostogų grafike nustatytu laiku, pageidaujantys kasmetines ar kitos rūšies (ne kasmetines) atostogas jiems suteikti pagal atskirą prašymą, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašomų atostogų pradžios turi pateikti prašymą, nurodydami prašomų atostogų dienas ir pavaduojantį darbuotoją (jei taikoma). Sprendimas leisti atostogų įforminamas Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliucija Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

Darbuotojų prašymai, įforminus Lietuvos vyriausiojo archyvaro rezoliuciją, Tarnybos dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

73. Esant tarnybiniam būtinumui valstybės archyvų direktoriai ir Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Lietuvos vyriausiajam archyvarui yra pateiktas motyvuotas administracijos padalinio vadovo ar kito valstybės tarnautojo tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti valstybės archyvo direktorių, valstybės tarnautoją ar darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

XIV SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS

74. Tarnybos valstybės tarnautojų mokymas organizuojamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr.  1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, atsižvelgiant į šiuo nutarimu patvirtintą Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąrašą, tiesioginių vadovų siūlymus (rekomendacijas) ir įstaigos strateginius tikslus bei finansines galimybes.

XV SKYRIUS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

75. Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti skatinami Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, kitų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. VE (1.3 E)-44 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR DARBUOTOJAMS, VALSTYBĖS ARCHYVŲ DIREKTORIAMS

76. Atleidžiami iš pareigų arba perkeliami į kitas pareigas Tarnybos valstybės tarnautojai ar darbuotojai privalo perduoti reikalus (nebaigtus vykdyti dokumentus, nebaigtus spręsti klausimus, turimas bylas), taip pat informacinę ir norminę medžiagą, knygas, įgytas už Tarnybos lėšas, antspaudus ir spaudus, kitą turtą, už kurį Tarnybos valstybės tarnautojas ar darbuotojas materialiai atsakingas. Lietuvos vyriausiasis archyvaras arba jo pavedimu administracijos padalinio vadovas paskiria darbuotoją (-us), atsakingą (-us) už perduotų reikalų tvarkymą.

77. Keičiantis valstybės archyvo direktoriui, reikalai perduodami direktoriaus pavaduotojui arba kitam archyvo valstybės tarnautojui, kuriam Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu pavesta laikinai atlikti valstybės archyvo direktoriaus funkcijas. Paskyrus naują valstybės archyvo direktorių, reikalai perduodami naujai paskirtam valstybės archyvo direktoriui.

78. Reikalai perduodami pagal valstybės archyvo reikalų perdavimo ir priėmimo aktą, kurį tvirtina Lietuvos vyriausiasis archyvaras.

XVII SKYRIUS

ANTSPAUDO NAUDOJIMAS

79. Tarnyba turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

80. Tarnybos antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Lietuvos vyriausiasis archyvaras. Lietuvos vyriausiojo archyvaro laikinai nesant, jo funkcijas atlieka ir antspaudą turi jo įgaliotas valstybės tarnautojas.

81. Tarnybos antspaudas naudojamas, gaminamas, saugomas, įtraukiamas į apskaitą ir sunaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

XVIII SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ

NAUDOJIMAS

82. Tarnybos tarnybinis transportas naudojamas vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu patvirtintomis Tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo taisyklėmis.

83. Tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu nustatyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-12-05