Teisės aktai

 

 

REGULIAVIMO SRITIES TEISĖS AKTŲ PAIEŠKA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-11-23 nutarimas Nr. 1173 „Dėl Valstybės archyvų reorganizavimo ir valstybės archyvų reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-06-20 nutarimas Nr. 746 „Dėl Įgaliojimų suteikimo Lietuvos vyriausiajam archyvarui“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-17 nutarimas Nr. 197 „Dėl Valstybės archyvų nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011-02-09 nutarimas Nr. 162 „Dėl Dokumentų saugojimo paslaugos licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2010-12-15 nutarimas Nr. 1778 „Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2009-05-20 nutarimas Nr. 493 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2007-06-13 nutarimas Nr. 579 „Dėl Priėjimo prie Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies ribojamų dokumentų ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2005-02-15 nutarimas Nr. 181 „Dėl Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2002-07-04 nutarimas Nr. 1055 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kino įstatymą“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

DOKUMENTŲ VALDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

DOKUMENTŲ PERDAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

VALSTYBĖS ARCHYVŲ VARTOTOJAMS TEIKIAMAS PASLAUGAS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

VALSTYBĖS ARCHYVŲ VYKDOMĄ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS PRISKIRTŲ ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ TVARKYMO FUNKCIJOS ADMINISTRAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

LICENCIJAS TURINČIŲ SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 1. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (su visais pakeitimais).
 2. Hipotekos skyrių prie apylinkės teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1R-97/V-20 „Dėl Hipotekos skyrių prie apylinkės teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“. 2010 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 1R-214/V-45 „Dėl Teisingumo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 1R-97/V-20 „Dėl hipotekos skyrių prie apylinkių teismų dokumentų saugojimo terminų rodyklės" pakeitimo"
 3. Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2823/V-121 „Dėl Kolegijų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 4. Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminai, patvirtinti Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-55 „Dėl Apskričių viršininkų administracijų veiklos dokumentų saugojimo terminų“.
 5. Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-923 „Dėl Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 6. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 7. Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-5 „Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 8. Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1R-254 „Dėl Notaro profesinės veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 9. Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1B-885 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (su visais pakeitimais).
 10. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų socialinio draudimo funkcijų vykdymo dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2013 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų dokumentų saugojimo terminų“ (su visais pakeitimais).
 11. Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-212 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 12. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-142 „Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 13. Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.
 14. Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2017 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. I-138 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentų saugojimo terminų“.
 15. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-249 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų specialiosios veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 16. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1511 „Dėl Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.
 17. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 1999 m. liepos 20 d. patvirtintas įsakymas Nr. 925 „Dėl profesinių mokyklų pavyzdinės bylų nomenklatūros". 

  Su rodyklių taikymo praktiniais aspektais, kai centrinio valstybinio administravimo subjekto patvirtintoje atitinkamos srities dokumentų saugojimo terminų rodyklėje vidaus administravimo ir kitų bendrųjų funkcijų dokumentams nustatyti kiti, nei Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje saugojimo terminai, galima susipažinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainės rubrikoje „Klausimai – atsakymai“(klausimai dėl dokumentų ir archyvų valdymo).

ESAMA SITUACIJA

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 2, 5 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatyme apibrėžta sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ nusako Lietuvos viešojo sektoriaus rengiamus elektroninius dokumentus, kuriais viešojo sektoriaus įstaigos keičiasi tarpusavyje, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų tokioms įstaigoms teikiamus elektroninius dokumentus, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai. Tokie elektroniniai dokumentai rengiami pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro suderintas ar patvirtintas elektroninių dokumentų specifikacijas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvoka „oficialusis elektroninis dokumentas“ apibrėžta reaguojant į numatomą Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 257, p. 73) (toliau – eIDAS reglamentas), taikymą nuo 2016-07-01. Reglamente apibrėžta sąvoka „elektroninis dokumentas“ iš esmės nusako turinį, t. y. vieną iš sudedamųjų oficialiojo el. dokumento dalių (kitos neatsiejamos dalys – metaduomenys ir elektroniniai parašai).

Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašas

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PATVIRTINTOS AR SU JUO SUDERINTOS ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

Elektroninių dokumentų specifikacijų taikymas apibrėžtas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo“, pagal kurį šiuo metu įstaigos turi priimti rašytiniams dokumentams prilyginamus oficialiuosius elektroninius dokumentus, parengtus pagal specifikaciją ADOC-V1.0.

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PATVIRTINTOS IR TAIKOMOS ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

1. Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V1.0

2. Elektroniniu parašu pasirašyto kompiuterio skaitomo elektroninio dokumento specifikacija MDOC-V1.0 

LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO PATVIRTINTOS, BET NETAIKOMOS ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

1. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-LT-V1.0

2. Elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V2.0

SU LIETUVOS VYRIAUSIUOJU ARCHYVARU SUDERINTOS ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS

1. Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos elektroniniu parašu pasirašyto dokumento specifikacija EGAS V1.0

2. Elektroninio dokumento specifikacija PDF-RC-V1.0

 

EUROPOS SĄJUNGOS REGULIAVIMAS

Nuo 2016-07-01 yra taikomos eIDAS reglamento 27 straipsnio „Elektroniniai parašai viešųjų paslaugų srityje“ 1–3 dalių nuostatos (4 ir 5 dalių nuostatos taikomos nuo 2014-09-17):

1. Jei valstybė narė pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta pažangiuosius elektroninius parašus, kvalifikuotais elektroninių parašų sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

2. Jei valstybė narė kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto pažangiojo elektroninio parašo reikalauja tam, kad būtų galima pasinaudoti viešojo sektoriaus įstaigos arba jos vardu teikiama internetine paslauga, ta valstybė narė pripažįsta kvalifikuotais sertifikatais patvirtintus pažangiuosius elektroninius parašus ir kvalifikuotus elektroninius parašus, kurie būtų taikomi bent tokių formatų arba naudojant tokius metodus, kokie apibrėžti 5 dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose.

3. Valstybės narės nereikalauja, kad tarpvalstybinio naudojimosi viešojo sektoriaus įstaigos teikiama internetine paslauga atveju būtų naudojamas elektroninis parašas, kurio saugumo užtikrinimo lygis būtų aukštesnis nei kvalifikuoto elektroninio parašo.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustato pažangiesiems elektroniniams parašams taikomų standartų referencinius numerius. Jeigu pažangusis elektroninis parašas atitinka tuos standartus, laikoma, kad užtikrinta atitiktis šio straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 26 straipsnyje pažangiesiems elektroniniams parašams nustatytiems reikalavimams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros

5. Ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 18 d. Komisija, atsižvelgdama į taikomą praktiką, standartus ir Sąjungos teisės aktus, įgyvendinimo aktais apibrėžia pažangiųjų elektroninių parašų bazinius formatus arba bazinius metodus, kai naudojami alternatyvūs formatai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 48 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2015-09-08 patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1506, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje 27 straipsnio 5 dalį ir 37 straipsnio 5 dalį nustatomos pažangiųjų elektroninių parašų ir pažangiųjų spaudų formatų, kuriuos turi pripažinti viešojo sektoriaus įstaigos, specifikacijos (toliau – EK spendimas).

EK Sprendime nurodyti šie mums aktualūs Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) išleisti standartai:

ADOC ir MDOC specifikacijoms:

• XAdES Baseline Profile ETSI TS 103 171 v.2.1.1 (2012-03)

• Associated Signature Container Baseline Profile ETSI TS 103 174 v.2.2.1 (2013-06)*

*Pastaba. EK sprendimas yra keičiamas ir jame ketinama nurodyti naujai parengtus ETSI standartus.

Atitikimas eIDAS reikalavimams, privalomi ir rekomenduojami pokyčiai

eIDAS reglamentas reikalauja, kad nuo 2016-07-01 viešojo administravimo įstaigos priimtų (gebėtų techniškai apdoroti) EK sprendime nustatytus reikalavimus atitinkančius elektroninius parašus, kuriais pasirašyti joms teikiami elektroniniai dokumentai.

Pagal dabartinį EK Sprendimo tekstą, ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0 specifikacijos yra suderintos su EK Sprendime nustatytais techniniais reikalavimais (išskyrus naujas elektroninių spaudų panaudojimo galimybes, sąvokas, nuorodas į teisės aktus ir pan.) ir šias specifikacijas atitinkantys elektroniniai dokumentai turėtų būti priimami Europos Sąjungos viešojo administravimo įstaigų vadovaujantis eIDAS reglamento 27 straipsnio nuostatomis.

Pastaba. Šis reikalavimas taikomas ir Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms – jos turės priimti elektroninius dokumentus, pasirašytus ne tik Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais.

Atsižvelgiant į Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) pateiktą informaciją ir terminus (žr. žemiau pateikiamą lentelę) EK Sprendime nurodytus standartus planuojama atnaujinti, o po standartų atnaujinimo ir atnaujinimų įvertinimo atitinkamai bus keičiamas ir EK Sprendimas (tikslių datų Europos Komisijos atstovai dabar nurodyti negali, nes tai priklauso nuo to, kada tiksliai atsiras atnaujinti standartai ir kiek užtruks jų įvertinimas).

eIDAS reglamente nėra nustatyto draudimo valstybėms narėms elektroninių dokumentų pasirašymui naudoti kitokius elektroninius parašus, nei nurodyti EK Sprendime, tačiau tokie elektroniniai parašai, vadovaujantis eIDAS reglamento nuostatomis, neprivalės būti priimami visose viešojo administravimo įstaigose1 (prievolė Lietuvos viešojo administravimo įstaigoms priimti Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančius elektroninius dokumentus turėtų būti nustatyta nacionaliniuose teisės aktuose). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuomone, nepakeitus Lietuvoje patvirtintų elektroninių dokumentų specifikacijų, nebūtų nusižengiama eIDAS reikalavimams, tačiau iš principo jas suderinti pagal EK Sprendimo reikalavimus yra tikslinga, kad Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas specifikacijas atitinkančiais elektroniniais parašais pasirašytus elektroninius dokumentus be papildomų apribojimų būtų galimybė teikti ir kitų Europos Sąjungos valstybių viešojo administravimo įstaigoms.

Su specifikacijomis susijusių standartų būsena

ETSI prognozuojama paskelbimo data ir dabartinis statusas (nuorodoje))

Aktualu numatant atnaujinti MDOC-V1.0 ir ADOC-V2.0 specifikaciją

ETSI EN 319 162-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers“ 2016-04

ETSI EN 319 162-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Associated Signature Containers (ASiC); Part 2: Additional ASiC containers“ 2016-06

ETSI EN 319 132-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures“ 2016-04

ETSI EN 319 132-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures; Part 2: Extended XAdES signatures“ 2016-04

Aktualu numatant atnaujinti PDF-LT-V1.0 specifikaciją

ETSI EN 319 142-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures“ 2016-03

ETSI EN 319 142-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures; Part 2: Additional PAdES signatures profiles“ 2016-03

ETSI TS 319 122-1 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures“ 2016-04

ETSI EN 319 122-2 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); CAdES digital signatures; Part 2: Extended CAdES signatures“ 2016-04

ETSI TR 119 112 „Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Most significant differences between AdES/ASiC ENs and previous TSs“ 2019-04

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-13